Schlager Teksten


1954 Ieëper Trio Schpass mot ver haa

Refrein:
Schpas, schpas, schpas mot ver haa, de zurreg die zit ver a kant.
Schpas, schpas, schpas mot ver haa, vastovend is wir in ’t land.
Wilder ens lage, da deut mit os mit, lopt allemool mit in ’t gelid.
Wilder ens lage, da deut mit os mit, lopt allemool mit in ’t gelid.

Vastovend dat gunt ver wir viere, al is og os durpke mir kling.
En de ’t neet kent zul ver ’t liëre, te hoop dat geet bëter es aling.

’t Vooseriek wet geregiëd now, der Prins dat is now der maan.
De narre die motte em beeschtoewe en de gekke die schliëte zich aan.

Der voseschtoets motte ver ieëre, zeulang nog es Ieëpe beschteet.
Da mot ver vastovend og vieëre, zeu gek es ’t enigzins geet.

Terug

1955 Ieëper Trio Falderie Faldera

De hat ’t maske neet gereed of de verkesbloos gedrugd.
De zeet ig weet va niks bescheet, de is te laat of luugt.

Refrein (2x):
Falderie, faldera, falderie.
En de gekke vange now eusch rigtig aa.
Falderie, en ver zinge Ieëpe alaaf.


Terug

1956 Ieëper Trio De Voseschtuuts va Ieëpe

Went in Ieëpe carnaval is, bliet jo genge heem.
Of ste schun of ood of schroa bis, alles mot op de bee.
Oet Terziet, va gen Heej, alles van de Parteej, en allemoal wir evve gek.

Refrein (2x):
En al de vooseschtuuts va Ieëpe zinge wir Ieëpe alaaf.
Want al de spas van die vastovesdaag, die nemt os genge aaf.

En die daag, dat wet in Ieëpe jo mit alles gegekt.
En da wet og minig bakkes veur die schnuuts geplekt.
Van der Slik bis de Plaat, van der Knip bis Tergraat, en allemoal wir evve gek.

Went der voos der schtoets geet reure, begint veur os de schpas.
An de kop der Prins met ellef gekke euschte klas.
Oet gen durp euver de Geul, ginge is os teveul, en allemoal wir evve gek


Terug

1957 Ieëper Trio Heej in os Ieëperland

’t Scheunste op de welt, dat is neet ’t geld.
Oe veerj ’t lifste zunt, oe veerj gebore zunt.

Refrein:
Heej in os Ieëper land,
doo gunt ver hand in hand.
Do veule veerj os heem.
Do zunt ver heem.

Dit land vergeet ver neet, mit alle vreujd en leed.
Al weëd ver honderd joor, wie scheun ’t ummer woor.


Terug

1958 Ieëper Trio Vastenovend Vosevreëter

In Ieëpe mit der carnaval, da laagste dig kapot.
Da is do alles schtabelgek, en og kanonnevool.
Drum komt ens kieke en deut mit, en alles in de baan.
Went d’r komt, da kom der alledreej de daag.
Ju vi val de ral de da, ju vi val de ral de la
neet no heem es mit e stukske in d’r kraag,
ju vi val de ral de ralde ralde ra.

Vastenovend vosevreëter, drink nog ens oet, schut nog ens vool.
Vastenovend vosevreëter, hool noe der voos oet zie hool.

In os Ieëperland oe der voos regiët en der carnaval e zeu good machiëd,
Oe ste ummer beer en e drupke has, jonge joo do make ver schpas.

Terug

1959 Ieëper Trio Lot ze mer Vlege

De welt is huuj jo stabelgek, ze wille no der mond.
Ze hant van alles opgeschikt, al ape en enne hoond,
me wat ze neet riskeere dunt, dat is ‘ns mit enne voos,
de is hun ziëker veuls te loeës, de trekt zich ummer loos.

Refrein (2x) :
Lot ze mer vleege, veèrj gùnt nèet mit.
Veerj blieve leever heej an ’t buffet.


Terug

1960 Ieëper Trio Der Voos Alaaf

Kome die daag wir aa, en de spas die vingt wir richtig aa,
da deet der pap en de mam en de kinger mit.
Allemool, allemool en al de vosestuuts die zunt wer doo.

Refrein:
D´r voos alaaf, der voos alaaf, dat zing ver mit die daag.
Carnaval is d’r schönste tied, da wetste og nog hil veul fennige kwiet,
en zing ver og nog mit die daag, ozse vose schtoets alaaf.

Alles zit werj aa kant, dreej daag zunt ver da oet rand en band,
en og der pap en de mam deet an alles mit.
Allemool, allemool en al de vosestuuts die zunt wer doo


Terug

1961 Ieëper Trio Ieëpe mit berg

Os Ieëpe is jo wiet bekand, jo euver de ganse welt.
’t Scheunste durpke van ’t land, te gele mit geld.

Refrein:
Ieëpe mit berreg, mit beusche en Geul.
Heej veul ver os heem en is genge teveul.
Al zunt ver heej og mer mit doezend maan,
tog hoft heej genge bang te haa.
Ieëpe bliet os gedderenge aaf,
der voseschtoets alaaf.

En went ’t heej vastovend is, en alles is stapelgek,
da merk ste pas wie scheun ’t is, te leve op dis plek.

Veul luuj die kome op vakans beej os in ’t Ieëper land.
De van os durpke hat gepreuft, de is now vaste klant.


Terug

1962 Ieëper Trio Dreej daag mit vakans

Me kriet van al die gekkigheed der kriebel i gen bee,
want alles is oet rand en band, ’t leupt dig durreg ee.
Me kleedj zich in de gekste kleure en vreudj zich dreej daag lank.

Refrein:
Dreej daag zunt veerj mit vakans,
bi der Sjeng, bi der Hoeber, der Hans.
Euveral hant ver da schans,
bi der Jo of Hub ’n kans.


Terug

1963 Ieëper Trio Ver howwe mi term en bee

De welt is huuj jo gans, jo gans modern,
ze dunt an alles mit.
Alles leupt mit in ’t gelid,
of ze stunt an ’t buffet.
En wet der wat ’t neuste is,
ze danse now der twis.

Refrein (2x):
Ze howwe mit erm en mit bee,
en waggele mit der boek.
En later da weest op de boek,
enne hille groëte stroek.


Terug

1964 Ieëper Trio Lot goewe

Mit der Ieëper Carnaval,
vingste gekke euveral.
Har der og niks i gen teeschj,
is nog ummer get in de fleeschj.

Refrein (2x) :
Lot goewe, lot goewe,
bliet neet wie druuge do stoewe.
Mit die druuge ken ver gaar oet niks mit doewe.
Lot die langs der kant mer stoewe,
want do ken ver niks mit doewe.
En ver make hil geër spas.
En van os hat genge las.


Terug

1965 Ieëper Trio Went der Prins

Gedder joor um dizze tied, kriet me d’r kriebel i ge lief.
Dieke bakke, naas en baad wet gereed gelaat.
Butereedner kling of diek, oefent zig in der mumiek.
‘Scheunste is in elk geval, mit der carnaval.

Refrein (2x):
Went d’r Prins mit de narre en de medjes kumt,
steet alles op de steul, me kriet wir dat geveul.
Dat is wir alle jore zoewe,
zeu get mus noeëts mië euver goewe.

De ‘ns op ’n zitting kumt, belefd do zieëker hil veul vreujd.
Al die wietse, slaag op slaag, wet da mit gelaacht.
Alle narre kling en groeët, dunt dat tog neet veur hun broeëd.
Alle luuj die zunt content, en zunt da present.

De zale zunt gans bont versieëd, d’r neuje schlager wet gelieëd.
De tonne beer zunt al besteld, de daag weëde geteld.
D’r Prins in al zieng waardigheed, d’r Hofnar mit zieng gekkigheed,
d’r President i vol ornaat, alles is paraat.


Terug

1966 Ieëper Trio E Veuske va Ieëpe

E veuske va Ieëpe, wat is dat deer al loeës.
Euveral geet die al mit, no de bal en no ’t buffet,
en dat veuske va Ieëpe, dat viët geerj carnaval.

Refrein:
Vooseschtoets, dat zunt ver en dat blieve veerj.
Vooseschtoets, dat blief ver en dat zunt ver geerj.
Al liej ver dree daag in der graaf, da zing ver nog alaaf.


Terug

1967 Ieëper trio Alaaf veur Ieëpe

Zeu lang es ver nog lage, is ’t de meute weëd,
veur op dis welt te leve og al is ’t sleët.
Tog geve ver zeu gauw tog ozze mood need op,
al steet dek alles op der kop.
D’r carnaval zal noeëts vergoewe,
zeu lang de welt nog bliet bestoewe.

Refrein (2x) :
Alaaf, alaaf veur Ieëpe, jonge heej is ’t good.
Ver gunt ’t em wir geve, al geet og alles te voot.
Alaaf, alaaf veur Ieëpe, heej oe d’r carnaval regieët.
I Limburg is gee ander durp oe alles zeu machiëd.


Terug

1968 Ieëper Trio Ver howwe op de kis

Ver lope mit en dieke tuul en hant gezichter wie ’n uul.
Ver drinke oet ’n gruul bis dat ver hant enne leege buul.

Refrein (2x) :
Boem, boem, boem, ver hoowe op de kis,
umdat ’t now wir vastenovend is.
Ver drinke schnaps en beer,
da kriej ver spas en og plezeer.
Boem, boem, boem, ver hoowe op de kis,
umdat ’t dreej daag vastenovend is.


Terug

1969 Ieëper Trio Ver wille nurges beej

Ze wille get goewe make, heej os gemingde krake.
Me went ze os heej rake, gunt verj no Sippenake,
la-la-la-la-la …………….

Refrein (2x):
Ver wille, ver wille, ver wille nurgens heej,
ver blieve leever vreej.
Ver wille neet bee Viele, ver wille neet bee Vols,
do veur zunt veêr te stols.


Terug

1970 Ieëper Trio Oe mot dat hee

Carnaval wet dit joar duur,
mer al mot ver durg e vuur,
want ver bruuje os der durg,
en ver make os geng zurg, want …

Refrein (2x) :
Jonge, jonge, jonge, oe mot dat hee,
mit die verdulde B.T.W.
Ze zulle os neet krake,
wat ze og veur wette make.
Ver zurge dat de spas tog blieft,
mit alles inclusief.


Terug

1971 Ieëper Trio Reeg dig neet op

Sjeng zoot an der televies beej ne interland.
’t Woor al rust en nog nul-nul, d’r Sjeng de stong i brand.
“Zieg ens wie ze schpele, wat krukke, wat eierköp “.
Zeu brulde heej, ’t woor fameus, zieng vrouw zaat: ” Leve maan …

Refrein:
Reeg dig neet op, zeu kenste niks draa make.
Reeg dig neet op, dog lever druvver laage.
Reeg dig neet op, die andere zunt te dom.
Reeg dig neet op, dow bis tog mienge jong.

Joep de wool ens vreeje goewe, urgens a gen smid,
noom zich stiekem onder der jas e struukske blome mit.
Heej belde aa, der pap diën op en zaat: ” Keël, hoepel op “.
Heej kaam doe beej zieng mam wir truk, die zaat dow : ” urme jong ….


Terug

1972 Ieëper Trio E Puutske

E puutske is veur maan en vrow, veur kinger, jong en medje.
En mit vastovend wet gepuutst, dat geef ich ug op e brefke.
De mam hat ’t os gelieëd, is puutse da verkieëd.

Refrein:
Klinge hat ’t, groeëte hat ’t, dieke, dunne, smale,
leve hat ’t, flinke en me puutst in alle tale.
Ieëper jong, Ieëper medjes, zeut neet van die bange.
’t Allerbetste zunt nog van die lange.


Terug

1973 Ieëper Trio Lot os tog

E tiedje ken ver leve, heej op de ronne bool.
En went ver heej lang blieve, da wet de bool te vool.
Me went ver allemool leef zunt, heej op de ronne bool,
en kroepe kent beejee mer, da wet te neet te vool.

Refrein (2x):
Lot os tog, lot os tog, nog get leve Heër.
Ver zunt heej, ver zunt heej tog nog ezeu geër.
Zeu lang es carnaval is, zunt ver geër derbeej.
Lot os tog, lot os tog, nog mer get heej.


Terug

1974 Ieëper Trio Do zit ver wir

Do zit ver wir, do gunt ver wir, ver gunt wir allemool,
de bonte muts, der slippe jas, ’t witte kamezool.
Der letste rimpel levenszurg mot wir van os aaf.
Der carnaval de is wir do, ver zinge wir alaaf.

Refrein:
Want ’t is wir carnaval, gans Ieëpe zich amuzieëd.
’t Durpke an de Geul, die hant dat good gelieëd.
En alles springt wir rond, wie’ne aap op enne stek.
Heej is os Ieëper land, is alles stapelgek.

En hant ver neet veul cent, de Uul holt alles droet.
Verkoop ver bet en toffel, de divan oet de boewt.
Desnoeëds ’t letste lake, verkleeje ver os mit.
Ver bakke os en pan mit spek, ver hovve geng cotelet.


Terug

1975 Ieëper Trio Tuutje Bloaze

Gees te mit vastovend oet, bliet jo genge in de boewt.
En me geet e bietje euver der schroom, ja da hant ze dig met der boam.

Refrein (2x) :
De minister, de minister og wat deet te os toch leed.
Dat de os now, dat de os now in dat tuutje bloze deet.
Hat de maan da gaaroet gee verstand.
’t Is ne ramp veur ’t ganse land.
De minister, de minister hat e stukske in der kraag.
Drum bluste zich mer zelver get do ove in Den Haag.

Geet me now ens no der wieëd. en ’t wed get veul riskieëd,
en dow wets da og nog getrappieëd, kries te ’t drinke aafgelieëd.

Gedder joar um dizze tied, hant ze ummer neuje sch…
De minister hat ’t kupke loos, is veul dommer es enne voos …


Terug

1976 Ieëper Trio Wilst-te Veuske zieje

Spare, dat welt gedderee, me wee kriet now nog get beejee.
Has te wir ‘ns enne flinke duit, Duisenberg haalt ’t tog wel uit.
Spare liet e veuske neet, andesch woor heej incompleet.

Refrein:
Wilste veuske zieje, lot ’t beer da neet bederve.
Jo van zeu veuske vilt niks te erve.
Hat te genge roewe miej op zie bukske stoewe.
Jo, dan zeet Petrus: ” Jong, dow has ’t good gedoewe “.
Has te genge roewe miej op zie bukske stoewe.
Jo, dan zeet Petrus: ” Jong, dow has ’t good gedoewe “.

Kaam ig lets op ’t poskantoer, ig zaat ’t Maria an ’n oer:
” Gef mig da de letste honderd mer, ig weëd tog noëts miljonair.
Eischele gostig haste geluk, bring ig dig ’t klee geld truk. ”


Terug

1977 Ieëper Trio Gees-te mit no Ieëpe

Gees te mit, gees te mit no Ieëpe.
Jonge, geut tog mit, do is carnaval.
Gees te mit, gees te mit no Ieëpe.
Schpassig is ’t do in elk geval.
Do hat ’t nog veul weeje,
do hat ’t nog veul prat.
Oe kenste dat nog vinge,
gee durp wat dat nog hat.
Gees te mit, gees te mit no Ieëpe.
Do is og ummer nog get in ’t vat


Terug

1978 Ieëper Trio Os lifste Ieëpe

Ver wete nog zeu good wie ’t heej in Ieëpe vreuger ummer woar.
Zeu mot ’t heej og blieve.
Va wat in Ieëpe heej te zië is, kent me, went me dat ‘ns wilt,
e hel diek book va schrieve.
Do veur geef ver da og os Ieëpe nog neet aaf,
en bliet do gedderenge mit de vingere aaf.

Refrein (2x) :
Os lifste Ieëpe, og wat biste scheun,
mit dieng meule en dieng beusche.
Os lifste Ieëpe wil ver og neet kwiet,
dat is os leef va oppen Heej bis in Terziet.

Ver hant heej veul wat os heej dierbaar is, wie alles op de welt.
Dat loot ver os neet klauwe.
Dorum is Ieëpe neet te gele mit ‘ne ganse buul vol geld,
dat wil ver zelver houwe.
En doveur viër ver da og carnaval dit joor,
heej in ’t durp dat os jo ummer dierbaar woar.


Terug

1979 Ieëper Trio ’T hat ummer good gegange

Der carnaval de is wir do, da geet ’t og wir loos.
Ver dunt neet wie’ne bookseboom, me wieë’ne echte voos.
’t Wet zich flot get euverlaat, dat is zoe ozze aad.
Da klopt ’t wir wie gedder joor en wet og nog gezaat:

Refrein (2x) :
’t Hat nog ummer, ummer, ummer good gegange,
good gegange, good gegange.
’t Hat nog ummer, ummer, ummer good gegange,
en ’t geet og ummer good.

En leupt ’t mit der carnaval wir adig oet de hand,
da is ’t echt wir carnaval, heej in os Ieëper land.
En zunt ver wir kanonnevool, en ken ver neet mie wieër,
da waggele en braggel veer en zinge kieër op kieër:


Terug

1980 Ieëper Trio Vliet van os Aaf

Ze wille os verdele goewe
Me veerj dunt tog neet mit
Da gunt ver same spanne
Trotsere’t kabinet
Want de ratte en de teute de Uule en de Ös
Die kome hil geerj boemele in Ieëpe bi de Veus.

Drum zing veer eens gezind
Wieë volk dat same schpint.

Bliet van os aaf, bliet van os aaf, ver lote os neet verkope
Bliet van os aaf, bliet van os aaf, ver gunt neet euver lope
Bliet van os aaf, bliet van os aaf, os Wittem Alaaf
Bliet laaf


Terug

1981 Ieëper Trio Hot dig vas

De carnaval wilt viere goewe, de kent dat neet alleng.
Al dees te dat in de groete stad of in e durpke nog zeu kling.
Al is og beer genog derbeej en zunt de zale vool,
de stimming kries te mer alleng, went me dinkt an dit parool:

Refrein (2x) :
Hot ug vas, hot ug vas, hot ug vas an ee,
da kriej ver spas zeu onderee.
Want hilste dig neet vas, da kriej ver og geng spas.
Dus hot ug richtig vas, da kriej ver ’t metste spas.

De carnaval good viere wilt, de deet gewoon mer mit.
De bliet mer neet zeu gans alling en eenzaam stoewe an ’t buffet.
Me snapt zig dan an alles vaas, wat schoenkelt en wat springt.
Zeu kries te rigtig carnaval, went me do beej og nog dinkt:


Terug

1982 Ieëper Trio Vastenovend allemool

Is der vooseschtoets wir do, kumt de oet zie hool,
wet ’t og wir carnaval, is ’t durp wir vool.
Alles is wir op de bee, bont en gek gekleedj,
get lommele wir um gelief, dat gild veur maan en wief.

Refrein (2x) :
Vastenovend allemool, vastenovend allemool,
en zunt ver og wir allemool doo.
Vastenovend allemool, vastenovend allemool,
ver zunt wir allemool doo.


Terug

1983 Ieëper Trio Drink mit os mit

Vreujt ug wie gedder joor,
dat ’t wet wie ’t vreuger ummer woor.
Ver hovve neet no ’n ander stad,
in Ieëpe hat ’t og wal zat.
En wet os get gevrood,
da geef ver dizze rood:

Refrein (2x) :
Drink, drink, drink mit os en schoenkelt mit os mit.
Kom drink, drink, drink mit os, geut mit os no’t buffet.
Kom drink, drink, drink mit os, da komt der richtig loos.
Kom, drink, drink en drink mit os, juus wieë ne echte voos


Terug

1984 Ieëper Trio ’T Geet os nog good

One ne sloek optimisme, geet der mins kapot.
Dinkend mer altied a zurge, vult me zich da zeu rot.
Al geef ig get geld an de erme, va wat ig zeu euverhan,
tog veul ig mig eusch wir rigtig wen ig zinge kan.

Refrein (2x) :
Zeulang de kirk in ’t midde steet,
en ’s mörgens vreug de zon opgeet,
geet ’t os nog good, geet ’t os tog good.
Zeulang me alles eëte kan,
en og nog alles drinke kan,
geet ’t os nog good, geet ’t os tog good.

Alle daag wet der mins slouwer, jo dat is ezoewe.
’t Leve geet joor no joor gouwer, bliet ondanks alles vroewe.
Gelukkig der mins de tevree is en de niks euverdrieft.
Der Herregod deet ’t rigtig, dat dat lang nog blieft.


Terug

1985 Prins Gilbert Aarts Alaaf an os Ieëper trio

Alaaf an os Ieëper trio
die jonge die dieëge an alles mit
ze gunt os now verlaote
et trio geet vör goot nò ge bed
Alaaf an os Ieëper trio
mit die jonge wòr ver òvedrop
mit ’t Ieëper trio schtong gans Ieëpe op der kop

noemer éé dat is der sjéf dé is jo wiet bekant
same mit der kwetschbul gong heja dörch et land
op zittinge hat heja de zaale imponieët
hat dekker enne schlager componieët
der kwetschbul gong da toe en op
et patronaat schtong op der kop

ver hovve neet te zaage wè der Michel is
enne maan de bej et trio enne groeëte is
e zingt hel schön en dat makt os veul schpass
en e schpelt de groeëte contra-bass
e schpelde bas en zong mit schpass
zö in zieng sas mit die contra-bas

da hent ver ozze Frans dè hej oet Ieëpe gong
ver daate jong e weg is ozze baritong
gelökkig waor dat bej der Frans neet et geval
e hôôl ja van et trio bovenal
en wèh mos andesch zinge goeë
went ozze Frans dat neet zow doeë

der schtuwer van et trio dat waor der Etienne
zieng tekste melodieë ich neet telle ken
der Etienne wet al ouwer en e wet al gries
méh hingt nog ummer in de pries
veur et trio waor heja enne Pa
vör der Etienne enne dobbele alaaf


Terug

1987 Prins Sander van Schijndel Alaaf Alaaf Alaaf

Verzinge al die daag va ti ta tom
En ver zunt drei daag ta ti ta tom
En dunt ver veul ta ti ta tom
Is der Carnaval ta ti ta tom
Dunt de medjes og ta ti ta tom
Hant de jonge veul ta ti ta tom
En zunt die daag da ti ta um
Zunt ver allemaol ta ti ta tum
Alaaf Alaaf Alaaf


Terug

1988 León Mertens en Etienne Franssen Is der tied va schpas wir doo

Is der tied va schpas wir doo
Kal ver og wir plat
Vroog ver wir e rundje beer
Schpas en joeks wir zat
Pak ver ozze noaber vas
Springe hand in hand
Zunt ver ee zeu onder os
In os Ieëper land

Is der tied va schpas wir um
Huujt me ’n ander taal
Dag mevrouw en dag meneer
Spas is nationaal
Pak ver og os gaste vas
Springe hand in hand
Lieëre hun der Cramignon
In os Ieëper land

Refrein:
Kom mit, ’t is der högste tied wir
De moeziek schpelt wir
De narre zunt doo
Da beej, ig zit dat gleske beer neer
Da springe veër der Cramignon
Kom non


Terug

1989 León Mertens Nee jonge

Nee jonge, nee jonge, nee jonge
Hat me do ieëder al ‘ns va gehoeët
Nee jonge, nee jonge, nee jonge
Me heel neet mögelig dat dat kos beschtoewe

Do woare ‘ns twei Voosestuuts die wole trouwe goewe
Do stonge de families da wie mit der mond vol teng
De bloome i gen heng
Do wegert now dat oos
Ver alle heej anwezig huuj ver wete wie dat geet
E bruudje dat dat deet
Dat is niks dat besteet

’t stonge veur d’r Elter en doe kaam ’t högste wouëd
Leeve jong, oa bin ich jo verkouëd
Zaag ig now jo, do zaal gehuuëd
D’r deus gedekt van alles now te veul
Ver gleuve vas en zieëker now, dat kink dat is hondsdeul

Is get oet d’r doem gezoegt get geks beejee gerapt
Zeu get ondeugens wet beej os
Nog ummer neet gemakt

En alles woar verschrikt
Wat hat dat os geflikt!
En alles woar verschrikt
Wat hat dat os geflikt!
Tog woar ver echt verschrikt
Stel veur dat dat enge flikt!


Terug

1990 Etienne Franssen Der Vooseschtoets

Veul luuj kome in os durp, kieke wat ver hant
Ieëpe is toch zieëker waal, euveraal bekand
Veër mit os gezon natoer, zeldzaam in os land,
Dinke zelver gaar neet no, wat ver allemool hant

Ver hant de Plaat, ver hant Tergraat ver hant de Geul, ver hant veul
Frisse loeët en mees te veul, ver hant veul kwatsch, ver hant veul
Pratsch, ver hant veul proetsch, me ’t betste wat ver hant
dat is der Vooseschtoets, ondanks dé kwatsch, ondanks dé
pratsch, ondanks dé proetsch, hant veër nog ummertoe,
hant ver nog ummertoe, hant veër nog ummertoe der Vooseschtoets

Hil veul luuj die zunt sjaloeës op wat ver allemool hant
Want ver hant ’t scheunste durp, in ’t Heuvelland
Voosevreëter zunt ver geërj, zunt ver veur bekand
Alles wat ’t leve vroat, hant ver bi der hand!

Ver hant de Plaat, ver hant Tergraat ver hant de Geul, ver hant veul
Frisse loeët en mees te veul, ver hant veul kwatsch, ver hant veul
Pratsch, ver hant veul proetsch, me ’t betste wat ver hant
dat is der Vooseschtoets, ondanks dé kwatsch, ondanks dé
pratsch, ondanks dé proetsch, hant veër nog ummertoe,
hant ver nog ummertoe, hant veër nog ummertoe der Vooseschtoets


Terug

1991 Anton Mordang Ver blieve tog heej in Ieëpe

Ver blieve tog heej in Ieëpe, ’t riekdom van der Voos.
Wat mot ver urgens andesch, in Ieëpe is tog ummer get loos.
Ver blieve tog heej in Ieëpe, dat nimt os genge aaf,
want mit Ieëper carnaval, da zing ver wir alaaf.
Want mit Ieëper carnaval, da zing ver wir alaaf !

Went ver wir allemool springe gunt en gunt wir no de bal,
en ver zunt wir allemool gek, da is ’t wir carnaval.
Alle luuj die zage da, i Ieëpe do is get loos,
en ver gunt wir allemool, dreej daag flink drop loos,
want gans Ieëpe steet da wir in het teke van der Voos.

Der cloon trikt wir durg gen durp, vur zitte de kap wir op,
en vur gunt wir in de reej, der prins, de geet vurop.
Ieëpe springt wir oet der band, jonk en ood deet mit,
en ’t lupt heej oet de hand, vual an ’t buffit.
Want inge Voos, de geet neet gear one drinke no ge bit.
Vural an ’t buffit
Want inge Voos de geet neet gear
One drinke no ge bit


Terug

1992 De Veus Laache en springe

In Ieëpe wet wir Karnaval gevieëd
Da wet zich jo wir good geamusieëd
’t wet og wir ‘ne ganse gekke boel
Ver smiere os get wieks um die moel

Ja, ja ver laache en springe en danse en zinge en drinke os e good putje beer
Ja, ja ver laache en springe en danse en zinge
Make os schpas en plezeer

Der Voos de kumt wir langzaam oet zie hool
Ver schudde os ’t gleske nog ens vool
Ze zunt wir doo die gekke vooseschtuuts
En plekke zich e maske op de puutsch

Ja, ja ver laache en springe en danse en zinge en drinke os e good putje beer
Ja, ja ver laache en springe en danse en zinge
Make os schpas en plezeer

Os Ieëpe is ’t scheunste op dis welt
Heej wil ig nog neet voet veur enne buul vol geld
Van i Terziet bis i gene lége Buul
Hant de narre euveraal ’n roewe tuul

Ja, ja ver laache en springe en danse en zinge en drinke os e good putje beer
Ja, ja ver laache en springe en danse en zinge
Make os schpas en plezeer

Make os schpas en plezeer!


Terug

1993 De Veus Ieepe is wer karnaval 4×11

Jo ’t is now wir zeu wiet
’t is wir d de schöne tied
D’r tied va Carnaval de steet wir veur de deur
En ver gunt wir i galop
En weé reegt zich now nog op
’t is ’n groeëte schpas
Do léve ver tog veur
 
Groeët en kling die hoole wir alles oet
De heut, de päkskes lieje durg de ganse boet
Want in Ieëpe jo do is wir Carnaval
En der Vooseschtoets dem zieste wir euveraal
 
En ver zinge hand in hand
E liedje oet os Ieëper land
En ver zinge durg gewoon bis murge noon
Want ’t is toch neet verkieëd
Went me vastenoavend viët
Heej in os Ieëpe is dat ummer nog gewoon
 
Groeët en kling die hoole wir alles oet
De heut, de päkskes lieje durg de ganse boet
Want in Ieëpe jo do is wir Carnaval
En der Vooseschtoets dem zieste wir euveraal


Terug

1994 De Veus Huj is wer Karnaval

Huuj is Carnaval heej in os Ieëperland en ver zinge now wir allemool alaaf.
In os Ieëperland heej bi der Vooseschtoets is os alles is os alles tog egaal.
Vooseschtoets alaaf, der Vooseschtoets alaaf.
Ig gon mit dich dis naat ’t ganse durp wir aaf.
want ’t is Carnaval, ’tis Carnaval alaaf.

Ver wete wie dat geet, ver wete good bescheet,
want gedder joar mit Carnaval, da zunt ver wir gereed.
Me wenste neet va Ieëpe bis, da schnapste dat og neet.
Der Vooseschtoets mot blieve, zeulang os durp besteet.

Der Voos begint te goee, de let gee birke stoee.
Al is e nog zeu meu, tog bliet te ummer vroewe.
En haste ginge roewe mie op die bukske schtoewe,
da zet der Petrus later: jong dow has ’t good gedoewe.

En ver hotte allemoal poal, en zinge allemoal,
Huuj is Carnaval……


Terug

1995 De Veus Alaaf ’t is wir Vastenoavend

In der zoamer geet me mit de bus no e ander land,
vur de mitste luuj is dat ’t boeteland.
Me in der winktertied, da is ’t wir zoewiet,
da zinge ver wir datzelfde lieëd.

Refrein:
Alaaf ’t is wir Vastenoavend.
Alaaf ’t is wir Carnaval.
Van ’t s’murgens bis in der laate oavend,
gunt ver laachendtere, zingend no de bal.

I Brazieliëe is ’t werm, do geeste kapot.
Die danse daag en naat in de naksche vot.
Me i Ieëpe zunt ze braaf, do weete ver vanaaf.
Heej zinge ver nog ummer gans gewoon Alaaf.

Ver viere Vastenoavend va gen Heij bis i gen Plaat.
Ver viere Carnaval van der Knip bis i Tergraat.
Dat kenne ver hil good, dus hot ver ummer mood.
En went ver os ee drinke gunt, da gunt ver schun te voot.


Terug

1996 De Veus Anee

Bekiek dig mer de welt va huuj, ’t is inge jage boel.
Der inge lupt der andere um, wat hat dat now vur doel.
Wilste huuj dieng zurg n’s kwiet, da zage ze ig han now ginge tied.

Vreuger woar ’t beater, zoe zage de ouw luuj.
Der tied de woar veul beater, veul beater es wie huuj.
Toen koosde’t neet veul, en kos me nog n’s sjwimme igen Geul.

Me mit Carnaval, da maak ver sjpas dat woar al ummer zoee.
Dat zal og wel zoe blieve en dovur zing ver now:

Refrein:
Hot dig vas anee, hot dig vas anee en ver blieve dreej daag lank bijee,
bis dat der litste zet, ig gon no heem.
Hot dig vas anee, hot dig vas anee en ver blieve dreej daag lank bijee,
bis dat der litste zet, ig gon no heem.

Bekiek dig mer n’s wie dat geet, in zoe’n discotheek.
Ze danse der Lambada en Housse op gen teek.
Kalste ze va Carnaval da zage ze, dow has ene groeete knal.

Drum blief ig mer i Ieëpe, al wead ig honderd joar.
Heej viere ze nog Carnaval, zoe wie dat ummer woar.
Heej koost ’t og neet veul en kenste nog n’s veisje agen Geul.

Me mit Carnaval da maak ver sjpas, dat woar al ummer zoee.
Dat zal og wel zoe blieve en dovur zing ver now:


Terug

1997 De Veus Eier

Du kens ze koake, du kens ze kloppe,
en lekker mit ’n schwatte botterham i soppe.
De mitste luuj hant ze in e mendje,
me ’t lifste han ig ze in e pentje.

Refrein:
Want ig wil eier, ig wil lekker eier.
Ig wil eier in de pan, dat is zoe lekker man.
Ig wil eier, ig wil lekker eier.
Eier in de pan, dat is zoe lekker man.

En is ’t Carnaval, da vroag ver uveraal:
Has dow nog eier heem, gunt ver mit dig no heem.
En is ’t og al laat, of midde igen naat,
kom now mer mit os mit, want ver gunt nog neet no bit.


Terug

998 De Veus wat is sjunner es schpas te maake

Vastenoavend viere, dat dunt ver gidder joar
Der voele schweet de kumpt good los, mie pekske hingt al kloar
’N roewe kap, ’n bonte schtrik, zoe verkleij ig mig
Ig geal mig nog ing roewe naas, die plek ig mig in ’t gezich

Refrein
Want wat is sjunner es schpas te maake
Dow kens tog beater giddere daag e bietje laache
Want wat is sjunner es schpas te maake
Dow kens tog beater giddere daag e bietje laache.

Ee of ander instrument hang ig mig igen hoas
Doamit maak ig da veul rament, zowie ene echte Voos
Me wens dow now e rundje gefs da drink ig ee va dig
D’r litste cent dem maak ig drop, ig geaf now ee va mig.

Refrein
Want wat is sjunner es schpas te maake
Dow kens tog beater giddere daag e bietje laache
Want wat is sjunner es schpas te maake
Dow kens tog beater giddere daag e bietje laache.

Whalwiller, Niswiller, Ees en Parteij
Mechele en Ieepe en og Schlennig huet derbeij
Ver gunt dit fes now viere, zoe richtig one rem
Same zunt ver Wittem en dat geaf ver neet oet heng.

Refrein 2x
Want wat is sjunner es schpas te maake
Dow kens tog beater giddere daag e bietje laache
Want wat is sjunner es schpas te maake
Dow kens tog beater giddere daag e bietje laache.


Terug

1999 De Veus Du bis ’t zunnekke in mie hat

Du bis ’t zunnekke in mie hat, du bis der allerlifste schat.
Ig dans de ganse naat mit dig, want ig hot zoeveul va dig.

Du bis de brook, ig bin der jas, tesame hent ver hil veul schpas.
Du bis ’t hemp, ig bin der knoop, och, wat hent ver ’t tog good.
Du bis de hoon, ig bin der haan, du bis der schtek, ig bin de vaan.
Du bis der wiezer va mieng oer, ver zunt wie Hatte Dam en Boer.

Du bis der reem, ig bin der schoon, du maks mig gidderre daag de noon.
Du bis der schmienk, ig bin der kloon, och, wat zunt ver tog gewoon.
Du bis de tas, ig bin ’t oer, du bis der knien, ig bin de moer.
Joa, ver kenne neet one ee, want ver huure tog biejee.

Du bis der laach, ig bin de troan, du bis de loeet va mienge oam.
Du bis der knoep, ig bin ’t lich, du bis der laach op mie gezich.
Du bis de nuld, ig bin ’t gaan, du bis mieng vrow, ig dienge maan.
Zoe gunt ver durg ’t leave hee, want ver hotte tog vannee.


Terug

2000 De Veus ’t Joar 2000

Ver hent ’t jaor 2000, wat kumpt op os aaf ?
Dat wille ver neet wete, drum roope ver Alaaf.
Ver hent enne Prins en ver hent ’n Prinses.
Der tied va 1900, de is now gewes.

Ze zate der kompjoeter, de scheijd der mit oet.
Zoelang es mer de tap lupt, makt os dat niks oet.
Ze zage mer, ze dinke mer, ze dunt mer wat ze dunt.
Ver make schpas tesame, ver zient wel wie ’t kumpt.

Refrein (2x) :
Der tied geet mer wieër en de welt drieënt mer rond.
Ver hange heej te boemelle tusche Zon en Mond.
Jao, ’t schunste wat ver hent op dis welt,
is os Ieëpe, te geale neet mit geld.

Ver hent ’t jaor 2000, doa dunt ver niks aa.
Ver gunt gewoon mer durg, doa kenste van obaa.
Ver pakke os biejee, en ver loope aateree.
Ver drinke os ee gleske beer, kom gef os now nog ee.


Terug

2001 De Veus Inge groete circus

T’is wie ig daat, t’ is wie ig zaat
De Veus en de Veuskes zunt wer paraat.
T’is wie ig daat, t’is wie ig zaat
T’is now Carnaval va gn Hei bis igen Plaat

Carnaval is inge groeete circus,
Vool va kleure, schpas en plezeer.
Carnaval is inge groeete curcus
T’ganse durp, geet op en neer

Carnaval is inge groeete circus,
Vool va kleure, schpas en plezeer.
Carnaval is inge groeete curcus
T’ganse durp, geet op en neer

T’is wie ig daat, t’is wie ig zaat
Ver gunt os amuzere bis midde igen naat.
T’is wie ig daat, t’is wie ig zaat
Ver blieve ummer laache egaal wat wet gezaat

T’is wie ig daat, t’is wie ig zaat
Dreej daag lank maake ver t’laat.
T’is wie ig daat, t’is wie ig zaat
En is t’da gedoee wet zich ige bit gelaat.


Terug

2002 De Veus Der Voosewals

Refrein:
1-2-3-4 op en neer, aateroet, heen en weer.
Gank no veur, en gank opziej, kom now allemoal derbiej.
Pak die glaas en drink ’t leag, zit ’t neer en kom, beweag.
Allemoal no derzelfde kant, heej in os Ieëperland.

Is ’t vastenoavend heej, in os Ieëperland,
gunt de narre allemoal no der zelfde kant.
Op de stroat en in ’t café, is now veul kabaal.
Og de verke van der boer, kwieke in der schtaal.

Wenste da zoe bezig bis, dreej daag ateree,
zieste pas wie schun dat is, erm in erm annee.
De luuj va Ieëpe dunt dat good, dat loate ze dig zieë.
Jong ’t is ’n ganse ieër, um heej prins te zieë.


Terug

2003 De Veus 55 PRINSE

Ver houwe der Huub, ver houwe der Jan.
Ver houwe der Jef en der John.
Ver houwe der Sander en der Erik en der Luus en der Gert-Jan.
Ver houwe der Jos, ver houwe der Ed.
Ver houwe der Pol en der Fred.
Ver houwe der Marcel en der Mathieu en der Wim en og der Ger.

Refrein:
Al die prinse hent gemaakt wat ver now zunt.
Dat ver 55 joar al beschtunt.
55 prinse, 55 joar.
Alaaf vur der Vooseschtoets, dat deet dig ginge noa.
55 Prinse, 55 joar.
Alaaf vur der Vooseschtoets, dat deet dig ginge noa.

Ver houwe der Boy, Ver houwe der Jean.
Ver houwe der Jo en Raymond.
Ver houwe der Hans ver houwe der Giel.
Ver houwe der Twen en Rene.
Ver houwe der Felix en der Egid en der Anno en der Wiel.
Ver houwe der Joep, ver houwe der Geer.
Ver houwe der Anton en Dion.
Ver houwe der Patrick en der Leo, joa dat woare ze allemoal.


Terug

2004 Anton Mordang Kicks en Cool

Ver zunt now allemoal biejee in os durp, heej in der Cafe
Bie der Gilbert en Roger, ja doa is ’t ummer oke

Mit dreej vere op de kap en der schtek in de hand 2x
Geet der Prins van os durg ’t Heuvelland
E vult zig kicks, ja e vult zig cool
E vult zig good, wenste schnaps wat ig bedoel

’T leave is tog vrujd en schpas, dus hot ug now mer lekker vas
Die medjes, die weade heej verwend, wenste wits wat dea Prins alles kent

Mit dreej vere op de kap en der schtek in de hand 2x
Geet der Prins van os durg ’t Heuvelland
E vult zig kicks, ja e vult zig cool
E vult zig good, wenste schnaps wat ig bedoel

Der zaal is now bont versieed, der neuje Schlager wet gelieed
Der Hofnar mit zieng gekkigheed, der Prins in al zieng waardigheed

Mit dreej vere op de kap en der schtek in de hand 2x
Geet der Prins van os durg ’t Heuvelland
E vult zig kicks, ja e vult zig cool
E vult zig good, wenste schnaps wat ig bedoel


Terug

2005 Anton Mordang Ig bin inge voos

Ig weet nog wie dat vreuger woar in Ieëpe op gen schoel
Der carnaval de woar veur os al vulste vreug gedoee
Cowboy schpele a gen kirk, en da wer no de mam
Me wie ig al get groeter woar toen zaat ig an de mam

Ig bin inge voos, ig bin inge voos 2x
Dat geveul lit mig neet loos
Ig han mig zelver neet gemakt
Bedankt das dow dat has gelapt

En went ’t carnaval heej woar, da woar ’t mietstens raak
Dat lekker blondje in dat glaas, mit de fienge schmaak
Ig han ’t heej neet uver n vrouw me uver e gleske beer
Me wen ig da op heem a gong, woar de mam al in de weer

Ig bin inge voos, ig bin inge voos 2x
Dat geveul lit mig neet loos
Ig han mig zelver neet gemakt
Bedankt das dow dat has gelapt

En hou der kastelein niks miee da gool ver os n krat
Die dronk ver os gezellig leag en woate tog neet zat
Me dronkste dig da ee te veul en kroogste da der klap
Da zaat de mam, wie zies dow oet, dow bis jo gans vol prat

Ig bin inge voos, ig bin inge voos 2x
Dat geveul lit mig neet loos
Ig han mig zelver neet gemakt
Bedankt das dow dat has gelapt


Terug

2006 Anton Mordang Ieëpe wat biste sjun

Es ver in Ieëpe uns gunt wandele en kieke um os hee,
Och wie sjun kent os klee durpke dan toch zieë
Du zies de berg en og der busch, du ziest de Geul en nog veul mieë
Da vergitste og opins, joa, al dieng zurg

Ieëpe wat biste sjun, vur dig gon ig durg diek en dun
Heej ken ig genete, heej veul ig mig heem
Sjun durpke an de Geul, oe ig geboare bin
Heej wil ig tog blieve, joa bis an t ing

Ieëpe wat biste sjun, vur dig gon ig durg diek en dun
Heej ken ig genete, heej veul ig mig heem
Sjun durpke an de Geul, oe ig geboare bin
Heej wil ig tog blieve, joa bis an t ing

Du gees in Ieëpe streutje i, du gees i Ieëpe streutje oet
Du wandels langs e vakwerkhoes of boerderei
Du gees da durg Terziet, de Plaat of wandels op gen Ieëperhei
Joa de gaste wete oe ze motte zieë

gon ig durg diek en dun
Heej ken ig genete, heej veul ig mig heem
Sjun durpke an de Geul, oe ig geboare bin
Heej wil ig tog blieve, joa bis an t ing

gon ig durg diek en dun
Heej ken ig genete, heej veul ig mig heem
Sjun durpke an de Geul, oe ig geboare bin
Heej wil ig tog blieve, joa bis an t ing


Terug

2007 Anton Mordang Lifste veuske

Es ig in dieng ouwe kiek, blauw wie de loewet
Es ig da die muulke puutsj, bin ig verkoat
Es ig dienge laach zie, op die gezich
’T sjunste Veuske va Ieëpe, alling vur mig

Lifste Veuske, ig hot va dig mie ganse leave lank
Daag en naat dink ig an dig, dow brings mig van ’t verschtand
Lifste Veuske, ig hot va dig kom gef mig dieng hand
Alaaf vur dea sjunne tied, wat ver tesame hant
Alaaf vur dea sjunne tied, wat ver tesame hant

Es jonge jong woar ig alling, es vrijgezel nog heem
Verleefd op e medje, woar vur mig nog vream
Me wie ig dig tegekaam, gong alles van alling
’T sjunste Veuske va Ieëpe, vur mig alling

Lifste Veuske, ig hot va dig mie ganse leave lank
Daag en naat dink ig an dig, dow brings mig van ’t verschtand
Lifste Veuske, ig hot va dig kom gef mig dieng hand
Alaaf vur dea sjunne tied, wat ver tesame hant
Alaaf vur dea sjunne tied, wat ver tesame hant

Lifste Veuske, ig hot va dig mie ganse leave lank
Daag en naat dink ig an dig, dow brings mig van ’t verschtand
Lifste Veuske, ig hot va dig kom gef mig dieng hand
Alaaf vur dea sjunne tied, wat ver tesame hant
Alaaf vur dea sjunne tied, wat ver tesame hant


Terug

2008 Anton Mordang Der Willy

Der Willy ken ver allemoal
Dem is tog alles egaal
Went urgens get te doewe is
Da is der Willy op zie bitst

Mit medjes wiet heëje og wel road
Do danst heeje mits jun in de moat
Die vrouwluuj gunt da durg de knee
Der Willy bliet sjun op de bee

Der Willy, der Willy, dé makt gear schpas en plezeer
Dat deet dé tog zoe gear, dat deet dé tog zoe gear
Der Willy, der Willy, dé makt gear schpas en plezeer
Dat deet dé tog zoe gear, mit veul plezeer

Mit Carnaval da mot heeje droet
Da hilt ‘m ginge in de boet
Der Willy makt gear veul plezeer
En alle luuj die hant ‘m gear

Der Willy dat is ozze vrund
’T is ’n schpas went der Willy kumpt
Dem is tog alles gans egaal
Der Willy zieste euveraal

Der Willy, der Willy, dé makt gear schpas en plezeer
Dat deet dé tog zoe gear, dat deet dé tog zoe gear
Der Willy, der Willy, dé makt gear schpas en plezeer
Dat deet dé tog zoe gear, mit veul plezeer

Der Willy, der Willy, dé makt gear schpas en plezeer
Dat deet dé tog zoe gear, dat deet dé tog zoe gear
Der Willy, der Willy, dé makt gear schpas en plezeer
Dat deet dé tog zoe gear, mit veul plezeer


Terug

Geef een reactie